Oznámeni o přihlášení do projektu „Odstranění ekologické zátěže – zpracování analýzy rizik“

Společnost Whalley s.r.o. tímto oznamuje přistoupení k projektu „Odstranění ekologické zátěže - zpracování analýzy rizik“ vzhledem historicky dané nutnosti komplexně popsat existující a reálná potenciální rizika plynoucí z přítomnosti znečištění, které je způsobeno bývalým olejovým hospodářstvím ve společnosti Whalley s.r.o. ve Velkém Šenově.

Historie továrny ve Velkém Šenově se začala psát už v roce 1956, kdy v místě odstartovala výroba rybích a později i jiných masových konzerv. Během následujících let postupně docházelo k navyšování výroby a z toho plynoucího rozšiřování výrobního areálu včetně podpůrných služeb. Bohužel ne vždy byl tento postup v souladu s nyní aplikovanými postupy v oblasti zpracování odpadů a zacházení s potencionálně rizikovými látkami jako například LTO. V průběhu dalších let v rámci plného využívání výrobních kapacit nebyl adekvátně brán zřetel na ekologickou zátěž pro areál a pravděpodobně došlo k zanedbání této skutečnosti vzhledem k možnému vlivu na budoucnost areálu a okolí. Na začátku tohoto desetiletí pak spolu se změnou majitele proběhla kvůli zvyšování produkce v letech 2001–2007 generální rekonstrukce celého areálu továrny, výstavba nových výrobních a skladových kapacit a závod byl vybaven moderními technologickými zařízeními. Továrna se tím stala moderní základnou pro potravinářskou výrobu, vybavenou veškerou technickou infrastrukturou inženýrskými sítěmi. Konzervárenské výrobky si udržují tradiční značku Veseko. Nicméně určitá rizika plynoucí z minulosti stále existují a náprava této situace je nyní jednou z priorit nového majitele. Těmito riziky může být ohrožení zdraví lidí nebo jednotlivých složek životního prostředí či možné ohrožení v budoucnu (např. při změně funkčního využívání území či dalšího rozšiřování znečištění). Pozornost bude věnována zejména ohrožení jímacích objektů podzemní vody pro zásobování společnosti pitnou a technologickou vodou. Na základě posouzení závažnosti rizik budou stanovena nápravná opatření, resp. strategie řízení rizika.

Snímek obrazovky 2017-12-18 v 9.02.46

Projekt lze charakterizovat jako dlouhodobý v horizontu několika let, přičemž prvním krokem bude provedení vyhodnocení rizik s realizací výběrového řízení „Odstranění ekologické zátěže - zpracování analýzy rizik“ a fyzického průzkumu v roce 2017, na základě výsledku průzkumu pak stanovení navazujícího postupu včetně případného přihlášení do další fáze dotačního programu a fyzické odstranění kompletní ekologické zátěže způsobené bývalým olejovým hospodářstvím včetně revitalizace předmětného prostoru na odpočinkovou zónu ve formě lesoparku.