Projekt „Odstranění ekologické zátěže – zpracování analýzy rizik“ registrační číslo „CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_044/0004651“

Cílem a výsledkem projektu „Odstranění ekologické zátěže - zpracování analýzy rizik“ registrační číslo „CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_044/0004651“ jsou průzkumné práce a zpracování analýzy rizik. Ta komplexně popíše existující a reálná potenciální rizika plynoucí z přítomnosti znečištění, které je způsobeno bývalým olejovým hospodářstvím ve společnosti Whalley s.r.o. ve Velkém Šenově. Na základě posouzení budou stanovena nápravná opatření.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

The aim and result of the project "Elimination of environmental stress - processing of risk analysis" registration number "CZ.05.3.24 / 0.0 / 0.0 / 16_044 / ‎0004651" are exploratory work and processing of risk analysis. It comprehensively describes the existing and real potential risks arising from the presence of pollution caused by the former oil economy at Whalley s.r.o. in Velký Šenov. Corrective measures will be established on the basis of the assessment.

This project is co-financed by the European Union - Cohesion Fund under the Operational  Environment Program.

Logo_EU_projekt