Oznámení o přeměně akcií a výzva akcionářům k odevzdání akcií

Oznámení o přeměně akcií a výzva akcionářům k odevzdání akcií

 

Společnost

 

WHALLEY a.s.

Sídlo: Mikulášovická 552, 407 78 Velký Šenov

IČO: 284 77 359

společnost zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2762

(dále jen „Společnost“)

 

tímto oznamuje akcionářům Společnosti, že dne 19.1.2023 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o přeměně všech akcií Společnosti na zaknihované akcie. Tato změna podoby akcií Společnosti z kmenových akcií na jméno v listinné podobě na zaknihované kmenové akcie na jméno byla do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsána dne 19.1.2023.

Společnost tímto v návaznosti na rozhodnutí o přeměně akcií vyzývá akcionáře Společnosti v souladu s § 529 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), aby ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku odevzdali listinné akcie Společnosti. Odevzdání akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hod. v sídle Společnosti.

Ocitne-li se akcionář v prodlení s odevzdáním akcií, bude mu v souladu s § 531 Občanského zákoníku určena dodatečná lhůta s upozorněním, že akcie, které nebudou odevzdány ani v této dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné.

Akcionář je povinen při odevzdání akcie sdělit Společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány. Nesdělí-li akcionář číslo účtu při odevzdání akcií, bude mu v souladu s § 530 odst. 1 Občanského zákoníku určena dodatečná lhůta, která nebude kratší než 2 měsíce.

 

Ivo Mára

člen představenstva společnosti WHALLEY a.s.