OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU PŘEMĚNY DO SBÍRKY LISTIN S UPOZORNĚNÍM PRO VĚŘITELE NA JEJICH PRÁVA

Společnost WHALLEY s.r.o., IČ: 284 77 359, se sídlem Mikulášovická 552, 407 78 Velký Šenov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 41535 (dále též jen „WHALLEY s.r.o.“ nebo jen „zúčastněná společnost“),

 1. oznamuje, že dne 6.11.2018 byl do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného příslušným rejstříkovým soudem pro zúčastněnou společnost uložen projekt změny právní formy zúčastněné společnosti, na základě kterého dojde v souladu s ustanovením § 360 odst. 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále též jen „zákon o přeměnách“) ke změně právní formy společnosti WHALLEY s.r.o. ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost (dále též jen „změna právní formy“);
 2. upozorňuje věřitele na jejich práva dle § 35 až 39 zákona o přeměnách, zejména
  1. Věřitelé zúčastněné společnosti, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis změny právní formy do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku změny právní formy zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká.
  2. Nedojde-li mezi věřitelem a zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.
  3. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku změny právní formy podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a zúčastněná společnost neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem změny právní formy do obchodního rejstříku.
  4. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé,
   1. kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení,
   2. kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo
   3. jejichž pohledávky vznikly až po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku;
 3. prohlašuje, že neemitovala jakékoli účastnické cenné papíry, není třeba tedy upozorňovat jejich vlastníky na práva dle § 37 zákona o přeměnách
 4. prohlašuje, že není příjemcem veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci anebo investiční pobídky, a není tak povinna oznámit zahájení přípravy změny právní formy poskytovateli podpory.

WHALLEY s.r.o.

Aleš Jeřábek, jednatel

181026_WHALLEY - projekt premeny